Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej USK-WAM | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatynego.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  1. cel linku nie jest odpowiednio określony,
  2. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  3. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szpitala oraz zastępca.
 • E-mail: sekretariat@skwam.lodz.pl
 • Telefon: +48 42 639 35 78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor szpitala oraz zastępca
 • Adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
 • E-mail: sekretariat@skwam.lodz.pl
 • Telefon: +48 42 639 35 78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Żeromskiego 113

Dojazd:

 • Własnym transportem- płatny parking przy budynku nr 5 (POZ)
 • Tramwajami linii: 8, 10, 12, 14, 15, 18
 • 65, 74, 80

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Przed każdym budynkiem znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Chodniki, które prowadzą do budynków, nie posiadają ścieżki naprowadzającej dla niewidomych/słabowidzących.
 • Przy wejściu do budynku POZ znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy wejściu do budynku Okulistyki znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy wejściu do budynku głównego od strony podwórka znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Drzwi wejściowe do wszystkich budynków Szpitala umożliwiają przejechanie wózkiem inwalidzkim.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych (umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim) – szerokość min. 200 cm
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)
 • brak różnic poziomów podłóg
 • winda umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim

Toalety – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie ulokowanie i oznakowanie toalet
 • odpowiednie rozmieszczenie sanitariatów i wymiary pomieszczenia, co umożliwia korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
 • toalety mają udogodnienia, które ułatwiają korzystanie z nich (uchwyty, poręcze)

Plac Hallera 1

Dojazd:

 • Własnym transportem- płatny parking na terenie obiektu
 • Tramwajami linii: 9, 13,
 • 65 A, 65 B, 86 A, 86 B

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • Przed budynkiem głównym i budynkiem Kliniki Dermatologii znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Chodniki, które prowadzą do budynków, nie posiadają ścieżki naprowadzającej dla niewidomych/słabowidzących.
 • Przy wejściu do budynku głównego od strony podwórka znajduje się płaski wjazd co ułatwia przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Drzwi wejściowe do budynków Szpitala umożliwiają przejechanie wózkiem inwalidzkim.

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych (umożliwiająca poruszanie się na wózku inwalidzkim) – szerokość min. 200 cm
 • drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości (co najmniej 90 cm)
 • brak różnic poziomów podłóg
 • winda umożliwia wjazd na wózku inwalidzkim

Toalety – rodzaj dostosowania:

 • odpowiednie ulokowanie i oznakowanie toalet
 • odpowiednie rozmieszczenie sanitariatów i wymiary pomieszczenia, co umożliwia korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
 • toalety mają udogodnienia, które ułatwiają korzystanie z nich (uchwyty, poręcze)

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Dostępność dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności.

Inne informacje i oświadczenia

 • Piszemy prostym, powszechnie zrozumiałym językiem.
 • Dzielimy treści na krótkie akapity, używamy krótkich zdań.
 • Dostępność dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności.
 • Umieszczamy ważne linki w osobnych akapitach, które są dobrze widoczne.

.